Solution Delivery Co.,Ltd.

บริษัท โซลูชั่น ดีลิเวอรี่ จำกัด

เราคือบริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์และนวัตกรรมที่มุ่งตอบโจทย์ธุรกิจ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจะเป็นรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์

เราให้ความสำคัญกับความต้องการด้านเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสและข้อได้เปรียบในการแข่งขันของคุณ

ขอใบเสนอราคา

Our Services & Solution

SME & Enterprise Solution

ระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กร รองรับการจัดการในทุกมิติ เช่น ERP, HRM, CRM และ Accounting

Marketing Automation & Social Integration

ระบบเพื่อการจัดการด้านการตลาดสำหรับธุรกิจที่ต้องดูแลลูกค้าจำนวนมาก มีการวิเคราะห์ระบบธุรกิจทั้งระบบเพื่อผสานระบบอัตโนมัติให้ลูกค้าแต่ละรายได้รับการจัดการที่เหมาะสมด้วยกระบวนการอัตโนมัติ

Scrath Development

ระบบเฉพาะที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจเดิมหรือเป็นบริการด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นมาใหม่ เราให้ความสำคัญกับสภาวการณ์แข่งขันและจุดประสงค์เป็นหลัก เพื่อส่งมอบคุณค่าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

Website Development

พัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการและรูปแบบธุรกิจ พร้อมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นเครื่องมือที่เปิดรับโอกาสและช่วงชิงข้อได้เปรียบ

"ได้รับการปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นมืออาชีพ"

มาตรฐานบริการของเรา

การพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์คือการพัฒนาศักยภาพองค์กร ดังนั้นในทุกกระบวนการพัฒนาจำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงไปสู่หน่วยธุรกิจ

Project Initiate

กระบวนการในการกำหนดกรอบปัญหาหรือความต้องการ กรอบเวลา งบประมาณและการวางแผนโครงการ

Business Analysis & Design

กระบวนการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบในภาพของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่จุดประสงค์และคุณค่าทางธุรกิจ

Technical Analysis & Design

กระบวนการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงเทคนิค โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและการใช้งานที่เป็นมิตร

Implementation

กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ให้เป็นไปตามการออกแบบของนักวิเคราะห์

Quality Assurance

กระบวนการทดสอบและประกันคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางธุรกิจ

Delivery & Support

กระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์ เอกสาร คู่มือ อบรมการใช้งานและให้การสนับสนุนช ดูแลระบบระหว่างการใช้งาน

"พัฒนาบนความเข้าใจธุรกิจ"

แพลตฟอร์มและเว็บไซต์ที่เราพัฒนา

นี่คือโครงการบางส่วนที่เราตั้งใจพัฒนา เราให้ความสำคัญกับจุดประสงค์และนโยบายของภาคธุรกิจเป็นหลัก ดังนั้นคุณค่าทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่เราภูมิใจในการส่งมอบ

ติดต่อเรา

ให้ความต้องการของธุรกิจเปลี่ยนเป็นคุณค่าทางธุรกิจ